Barnefotballens tre grunnverdier – september 2007

Fotballen for de yngre er inndelt i barnefotball og ungdomsfotball. Barnefotballen omfatter all organisert fotball for gutter og jenter, fra 6 år og opp til og med 12 år. Ungdomsfotballen gjelder fra 13 til 19 år. Norges Fotballforbund har utarbeidet en brosjyre om “Barnefotball – retningslinjer og holdninger”. Der kommer det frem at hovedmålet for barnefotballen er å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp. I tillegg til deltakelse i sosiale og trygge lags- og klubbmiljøer. For å nå målet er det en rekke forhold som må oppfylles. Jeg skal ikke gå inn på alle forhold her, men nevne barnefotballens tre grunnverdier som også er viktige for å nå målet. Dette er et utdrag fra den nevnte brosjyren;

Likhetsprinsippet: Dette innebærer at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta, uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå eller kulturell bakgrunn. Konsekvensen er at alle skal spille like mye og alle skal i tur få spille fra start. Topping av lag skal ikke forekomme. Å toppe innebærer at noen får vesentlig mer spilletid enn andre. Det er viktig å huske at kampen i seg selv betyr lite for barns fotballmessige utvikling. Det er mengden fotball som betyr noe. Fokus på resultater og topping gir uheldige signaler til barna. Hold heller fokus på trivselen og ferdighetsutviklingen. Årsaken til at tabeller ikke benyttes i barnefotballen er at det gir økt fokus på resultater, og kan føre til mer topping av lagene.
Jevnbyrdighetsprinsippet: Innebærer at en etterstreber jevnbyrdighet både i trening og kamp. Konsekvensen er at begge lag i en kamp må praktisere prinsippet. Dersom et lag topper, mens motstanderen lar alle spille like mye kan vi få en uheldig situasjon. Det anbefales å dele lag på trening og i kamp slik at det blir “jevnt” og slik at alle får utfordringer de mester. Ingen lag er tjent med å vinne 17-0 eller tape 0-17! Her kan ledere/trenere vise smidighet ved å bytte “de antatt beste” inn og ut etter behov.
Breddeformelen: Trygghet + mestring = Trivsel: Trivsel favner flere viktige følelsesbegreper. Både fellesskap, inkludering og tilhørighet er forutsetninger for trivsel. Trygghet er også et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten i forhold til aktiviteten, medspillerne og ikke minst til de voksne. Trygghet er et grunnleggende behov for barn. Mestring dreier seg om å få til noe, ta en utfordring, beherske den, oppnå noe alene eller sammen med andre. Dette er et sentralt behov for oss mennesker – også for barn. Det å mestre utløser følelser som glede, stolthet og selvtillit. Det er derfor viktig å tilpasse aktivitetene slik at mestringsfølelsen blir mest mulig positiv – også for de som ikke er så flinke fotballmessig.
Lasse Tjønnøy
Ungdomsleder
FK Bodø/Glimt

Comments are closed.