Archive for September, 2007

Rapport fra sportslig utvalg i ungdomsavdelingen september 07

Saturday, September 1st, 2007
Ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt er organisert med 5 utvalg der hvert utvalg har sin leder. Vi har turneringsutvalget, inkluderingsutvalget, utstyrsutvalget og sportslig utvalg. Jeg vil her berøre noen av de oppgavene og utfordringene vi arbeider med for tiden og vil arbeide med i tiden fremover innenfor sportslig utvalg. Spesielt vil jeg ta for meg treningssituasjonen. For tiden holder vi på å planlegge sesongen 2008. Vi ser bl a på lagsammensettingen. Hvor mange som går over til ny årsklasse er viktig å få kartlagt. Ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt har tilbud til ungdommer til og med guttealder (15-16 år). Før “Gutte” har vi “smågutte” (13-14 år), “lillegutt” (11-12 år) og miniputt (6-10 år). I overgangen fra “lillegutt” til “smågutte” går guttene fra å spille 7`er fotball til 11`er fotball. For guttene er det en stor overgang. Endring fra 7`er til 11`er fotball innebærer også en annen lagsammensetting. Det er også i denne fasen det tradisjonelt blir tatt ut spillere til 1. lag. Når lagsammensettingen er klar blir det en jobb for å finne trenere til de forskjellige lagene. Mange trenere fortsetter, mens noen slutter. Da må erstatter for lagene finnes. For “miniputt” og “lillegutt” er det stort sett foreldre som er trenere for lagene. Den dugnaden som trenerne legger ned er en viktig faktor å holde ungdomsavdelingen i gang. Det er veldig mange timer som legges ned rundt de forskjellige lagene.

En annen viktig oppgave er å sette sammen lag av nye spillere, 2001-årgang. Disse lagene settes sammen geografisk og basert på hvilke skoler guttene går på. Når det gjelder trenere til disse lagene ser vi gjerne etter foreldre som har spilt fotball og/eller vært trenere. Enkelte ganger har vi dessverre ikke anledning til å ta i mot alle guttene som ønsker å spille fotball. Hovedårsaken til dette er treningssituasjonen om vinteren der treningsfasiliteter er en flaskehals. Hvis vi tar i mot ubegrenset med spillere vil dette bety redusert tilbud til eksisterende spillere og redusert tilbud på sikt når den 2001-årgangen blir eldre og skal trene mer.

Nylig er det tildelt timer i perioden september til 1. november i Nordlandshallen. I denne perioden har lagene mulighet til å trene ute slik at problemet er ikke like stort som om vinteren. Den store utfordringen blir å fordele våre tildelte timer i de forskjellige gymsalene og timene i Nordlandshallen til de forskjellige lagene i Bodø/Glimt. Dette er en fordeling som ikke går opp. De fleste lagene får for lite treningstid og blir misfornøyde med fordelingen. Etter at en slik fordeling er foretatt får vi mange henvendelser fra misfornøyde trenere. For vår del har vi blitt flere fotballspillere, men blitt tildelt færre treningstimer de siste årene. En av årsakene til dette er at det generelt sett er blitt flere spillere, spesielt på jentesiden, de siste årene. Jeg har også inntrykk av at flere typer aktiviteter er kommet inn i gymsalene de siste årene. Halvparten av de timene vi har i Nordlandshallen i løpet av vinteren er lagt til helgene. Dette er timer som ofte forsvinner pga arrangement og treningskamper i Nordlandshallen. For oss hjelper det ikke å få tildelt mange timer når de ikke kan brukes. Det er heller ikke noe hjelp i den “gamle” kunstgressbanen (med det nye dekket) på Aspmyra. Den holdes ikke åpen om vinteren til tross for mulighet til å bruke undervarme. Situasjonen blir nok ikke bedre før vi får en ny hall av et eller annet slag!

Barnefotballens tre grunnverdier – september 2007

Saturday, September 1st, 2007
Fotballen for de yngre er inndelt i barnefotball og ungdomsfotball. Barnefotballen omfatter all organisert fotball for gutter og jenter, fra 6 år og opp til og med 12 år. Ungdomsfotballen gjelder fra 13 til 19 år. Norges Fotballforbund har utarbeidet en brosjyre om “Barnefotball – retningslinjer og holdninger”. Der kommer det frem at hovedmålet for barnefotballen er å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp. I tillegg til deltakelse i sosiale og trygge lags- og klubbmiljøer. For å nå målet er det en rekke forhold som må oppfylles. Jeg skal ikke gå inn på alle forhold her, men nevne barnefotballens tre grunnverdier som også er viktige for å nå målet. Dette er et utdrag fra den nevnte brosjyren;

Likhetsprinsippet: Dette innebærer at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta, uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå eller kulturell bakgrunn. Konsekvensen er at alle skal spille like mye og alle skal i tur få spille fra start. Topping av lag skal ikke forekomme. Å toppe innebærer at noen får vesentlig mer spilletid enn andre. Det er viktig å huske at kampen i seg selv betyr lite for barns fotballmessige utvikling. Det er mengden fotball som betyr noe. Fokus på resultater og topping gir uheldige signaler til barna. Hold heller fokus på trivselen og ferdighetsutviklingen. Årsaken til at tabeller ikke benyttes i barnefotballen er at det gir økt fokus på resultater, og kan føre til mer topping av lagene.
Jevnbyrdighetsprinsippet: Innebærer at en etterstreber jevnbyrdighet både i trening og kamp. Konsekvensen er at begge lag i en kamp må praktisere prinsippet. Dersom et lag topper, mens motstanderen lar alle spille like mye kan vi få en uheldig situasjon. Det anbefales å dele lag på trening og i kamp slik at det blir “jevnt” og slik at alle får utfordringer de mester. Ingen lag er tjent med å vinne 17-0 eller tape 0-17! Her kan ledere/trenere vise smidighet ved å bytte “de antatt beste” inn og ut etter behov.
Breddeformelen: Trygghet + mestring = Trivsel: Trivsel favner flere viktige følelsesbegreper. Både fellesskap, inkludering og tilhørighet er forutsetninger for trivsel. Trygghet er også et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten i forhold til aktiviteten, medspillerne og ikke minst til de voksne. Trygghet er et grunnleggende behov for barn. Mestring dreier seg om å få til noe, ta en utfordring, beherske den, oppnå noe alene eller sammen med andre. Dette er et sentralt behov for oss mennesker – også for barn. Det å mestre utløser følelser som glede, stolthet og selvtillit. Det er derfor viktig å tilpasse aktivitetene slik at mestringsfølelsen blir mest mulig positiv – også for de som ikke er så flinke fotballmessig.
Lasse Tjønnøy
Ungdomsleder
FK Bodø/Glimt